Рұқсат етілген курстар

Курсты біз функционалды сауаттылықты арттыру жолдары туралы ұғымынан бастаймыз. Содан кейін оқу сауаттылығы құрылымының үш басты аспектісі, мәтінге сүйену, мәтіннен тыс білімге сүйену, оқырмандық біліктілік, мәтін туралы теориялық ұғым, интертекс мәселелерін түсіндіруге көшеміз. Курс барысында білім алушыларға жоба, эссе жазудың және тақырып жаңашылдығына қалай келу керек екендігі айтылады. Мектеп бағдарламасына енгізілген әдеби шығармалар тақырып пен идея, қаламгер зертханасы, шығармашылық психология тұрғысынан талданады. Оқушылармен шығармашылық жұмыс жасаудың алғышарттары зерделенеді. Білімдеріңізді тексеру үшін тапсырмалар беріледі. Барлық тапсырма бағаланады.

Курс аяқталғаннан кейін сіздер жалпы сауаттылық және  коммуникативтік сауаттылық аспектілерін меңгересіздер.Курс предназначен для учителей и методистов средних школ, ведущих занятия по химии и биологии.

Данный курс направлен на развитие профессиональных компетенций преподавателей химии и биологии, на основе изучения методологии организации проектно-исследовательской деятельности.

Курс состоит из 9 тем: история развития проектной технологии, сущность учебно-проектной деятельности, структура, основные этапы организации, виды учебно-проектной деятельности учащихся, применение метода проектов на уроках химии и во внеурочное время и др.

В результате прохождения курса слушатели будут знать методические требования к содержанию и организации учебно-исследовательских проектов, смогут организовывать проектную деятельность учащихся в урочное и внеурочное время.

Для эффективного усвоения дисциплины студенты должны обладать прочными знаниями и навыками по следующим дисциплинам: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения химии». 

Продолжительность курса: 36 часов.

Автор курса: Cадыков Тимур Мейрамович – доктор философии PhD, ассистент профессора кафедры неорганической и технической химии.

Онлайн курс белгілердің тәуелсіз тұқым қуалауы жағдайында моно-, ди - және полигибридті будандастыру бойынша, тіркескен тұқым қуалау және кроссинговер бойынша генетикалық есептерді шығару әдістемесіне арналған. Курс жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері, биологиялық, медициналық немесе ауылшаруашылық мамандықтарында оқитын студенттер, жоғары сынып оқушылары үшін құрастырылған. Курсты аяқтау нәтижесінде тыңдаушы белгілердің тәуелсіз және тіркескен тұқым қуалаушылық жағдайларында тура және кері есептерді өздігінен шығара алады. Курсты сәтті өту үшін Г.Мендель және Т. Морган заңдары туралы қарапайым түсініктерге ие болуы, генетикалық символдармен таныс болуы, арифметикалық амалдарды орындай білуіңіз керек.

Курсты PhD докторы, ботаника кафедрасының доценті Жумина Асель Галымовна өткізеді.

Сіздерге қатты дәрілік түрлерін таблеткалау технологиясы  курсын ұсынамын. Бұл курс жоғары оқу орындарындағы оқытушыларға, колледж оқытушыларына, студенттерге, фармацевтикалық өндіріс және дәріхана  қызметкерлеріне арналады.

Курсті тиімді өту үшін органикалық химия, аналитикалық химия, коллоидты химия,  процесстер және апараттар пәндерді білу қажет

Бүл курс фармацевтикалық технологияда кең тараған қатты дәрілік түрлердің технологиясын түсіндіреді, негіздерін ұйретеді, мамандырылған құзыреттілікті артады. Дәрілер технологиясындағы таблеткалардың  технологиялық ерекшеліктерін көрсетеді, таблетка пішіні, құрамы, қосалқы заттардың жіктелуін және қасиеттерін қарастырады, таблетка жабындары, таблетканың сапасын бақылау, GMP стандарт талаптарын, таблеткаларды орау және қаптау.

Курсты өту нәтижесінде тыңдаушылар қатты дәрілік түрлердің технологиясын: ұнтақтау, ұнтақты таблеткалау, таблеткалаудың технологиясы мен құралдары, таблетканың сапасы және физикалық қасиеттері, таблеткалардың қаптамалары туралы  толық мәліметтер беріледі.МООК предназначен для слушателей всех уровней подготовки и содержит материалы информационно-образовательного и методического характера

Онлайн курс белгілердің тәуелсіз тұқым қуалауы жағдайында моно-, ди - және полигибридті будандастыру бойынша, тіркескен тұқым қуалау және кроссинговер бойынша генетикалық есептерді шығару әдістемесіне арналған. 

Курс жоғары оқу орындары мен колледж оқытушылары, мектеп мұғалімдері, биологиялық, медициналық немесе ауылшаруашылық мамандықтарында оқитын студенттер, жоғары сынып оқушылары үшін құрастырылған. 

Курсты аяқтау нәтижесінде тыңдаушы белгілердің тәуелсіз және тіркескен тұқым қуалаушылық жағдайларында тура және кері есептерді өздігінен шығара алады. Курсты сәтті өту үшін Г.Мендель және Т. Морган заңдары туралы қарапайым түсініктерге ие болуы, генетикалық символдармен таныс болуы, арифметикалық амалдарды орындай білуіңіз керек.

Курсты PhD докторы, ботаника кафедрасының доценті Жумина Асель Галымовна өткізеді.

Бұл курсқа 16.06.2021 бастап 30.06.2021 дейінгі кезеңде қатысуға болады.


Online-курс посвящен изучению возможностей сервисов Web 2.0 и их применению на занятиях по языкам. 

Курс предназначен преподавателям языковых дисциплин вузов, колледжей и школ. В результате прохождения курса слушатели научатся создавать свой учебный материал, используя социальные сервисы Web 2.0, приложения LearningApps, Quizlet, Mindmeister, Wortwolke. 

Для успешного прохождения курса слушателю потребуется персональный компьютер или ноутбук, а также навыки свободного пользователя. 

Обучение проводит магистр гуманитарных наук, старший преподаватель факультета иностранных языков Бахытжан Жакановна Жанкина. 

Данный курс можно посетить в период с 01.07.2021 по 15.07.2021.

This course considers the main aspects of subject-language integrated learning, the use of CLIL technology in teaching natural sciences, such as: chemistry, physics, biology and computer science; features of teaching disciplines in English using CLIL technology. The course is intended for university teachers, teachers of secondary schools.

It includes theoretical and practical parts. In the theoretical part, English helps in mastering the subject terminology found in the texts selected for reading and translation. In the practical part, the subject is taught in English using terminology on this discipline. At the end of the course listeners will be able to improve their skills in teaching a subject in English. 

Course conducts - Muratbekova Aigul Akizhanovna, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor of the Chemical Technology and Petrochemistry Department. 

The course you can attend in July 1st - July 14, 2021.